Team

Anna Fleischer (ext 20)
Director
anna.fleischer(a)lb.boell.org

Noor Baalbaki
Program Manager  (ext 14)
Noor.Baalbaki(a)lb.boell.org

Aline Gemayel
Program Manager  (ext 12)
Aline.Gemayel(a)lb.boell.org

Nadine Elali
Program Manager (ext 17)
Nadine.Elali(a)lb.boell.org

Roua Arakji
Program Manager  (ext 16) 
Roua.Arakji(a)lb.boell.org

Sara Stachelhaus
Program Manager (ext 15)
sara.stachelhaus(a)lb.boell.org

Christophe Maroun
Program Manager (ext 13)
Christophe.Maroun(a)lb.boell.org

Corinne Deek
Finance Coordinator (ext 18)
Corinne.Deek(a)lb.boell.org

Soha Boutanios
Finance & Administrative Officer (ext 19)
Soha.Boutanios(a)lb.boell.org

Hiba Haidar
Office, PR & Website Manager (ext 0/11)
Hiba.Haidar(a)lb.boell.org

Rachad Chamoun
Webmaster
Rachad.Chamoun@gmail.com